Obchodní podmínky

Podmínky využívání služeb serveru najdemeto.cz

 

Čl. I

Úvodní ustanovení

 1. najdemeto.cz je inzertní server (dále jen „Inzertní server“) provozovaný fyzickou osobou – Vojtěchem Budínem, IČ: 05148375, s místem podnikání K Hradišti 340, 533 52 Srch (dále jen „Provozovatel“).

 

 1. Na Inzertním serveru se osoby mohou registrovat (dále jen „Uživatel“) a získat tak možnost zveřejňovat nabídky služeb soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen „Nabídky“). Nabídky na Inzertní server jsou oprávněni vkládat pouze Uživatelé.

 

 1. Vyhledávání Nabídek je zpřístupněno i třetím osobám (návštěvníkům Inzertního serveru), kteří se na Inzertním serveru nezaregistrují, tzn. nestanou se Uživateli (dále jen „Neregistrované třetí osoby“)

 

Čl. II

Předmět činnosti

 1. Inzertní server umožňuje Uživatelům úplatně zveřejňovat Nabídky a tyto Nabídky bezplatně vyhledávat. Bezplatné vyhledávání Nabídek umožňuje inzertní server i Neregistrovaným třetím osobám. Nabídky lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. vždy jen jednu konkrétní službu v jednom inzerátu.

 

 1. Uživatel se za zveřejnění Nabídek zavazuje zaplatit sjednanou cenu (dále jen „Poplatek“).

 

 1. Nabídky jsou zpoplatněny dle Ceníku Inzertního serveru, dostupného na Inzertním serveru v příslušné sekci. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny změnit dle článku 12. 2 těchto podmínek.

 

 1. Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi Uživateli, popř. mezi Uživatelem a neregistrovanou třetí osobou. Nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízeného zboží či služeb.

 

Čl. III

Podmínky inzerování

 1. Na Inzertním serveru je zakázáno inzerovat:

 

   1. Multilevel (MLM) a provizní systémy;

   2. E-mailing a jiné bezpracné výdělky;

   3. padělky, kopie a napodobeniny

   4. doklady a technické průkazy;

   5. půjčky, úvěry a hypotéky, exekuce, oddlužení;

   6. léky;

   7. neobchodovatelné věci.

 

 1. Při vložení Nabídky musí být zveřejněny alespoň následující údaje:

 

  1. jméno/firma uživatele

  2. kontaktní údaje – e-mail; telefon

  3. místo prodeje/poskytnutí zboží/služby

  4. cena

  5. předmět Nabídky

 

 1. Nabídky musí být zveřejňovány v českém nebo slovenském jazyce.

 

 1. Uživatel je v Nabídce povinen uvést úplné a pravdivé údaje o nabízené službě.

 

Čl. IV

Práva Provozovatele

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo bez udání důvodu smazat Nabídky, které budou v rozporu s právním řádem České republiky, jakož i dobrým mravům nebo podmínkám využití služeb Inzertního serveru.

 

 1. Při smazání Nabídky z těchto důvodu nemá Uživatel nárok na vrácení Poplatku za zveřejnění Nabídky na Inzertním serveru.

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v Nabídce, popř. Nabídku vůbec nezveřejnit.

 

 1. Provozovatel má právo smazat Nabídku bez náhrady, pokud je Nabídka vložena do nesprávné sekce s ohledem na text Nabídky nebo pokud Nabídka budí dojem, že Uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba.

 

 1. Duplicitní Nabídky budou automaticky smazány. Smazána bude vždy Nabídky staršího data.

 

 1. Provozovatel je oprávněn bez souhlasu Uživatelů a bez jejich předchozího oznámení služby Inzertního serveru upravovat nebo inovovat.

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo u nově registrovaných Uživatelů ověřit platnost Uživateli zadaného telefonního čísla a emailu prostřednictvím ověřovací sms a/nebo ověřovacího emailu. V případě, že Uživatel zadá k Nabídce telefonní číslo nebo email, který není Provozovatelem ověřen, vyhrazuje si Provozovatel právo Nabídku nezveřejnit do doby, než bude telefonní číslo nebo emailové adresa ověřena ze strany Provozovatele.

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít Uživateli přístup k jeho účtu na Inzertním serveru a zároveň vymazat celou historii Nabídek Uživatelů, kteří se po dobu dvou let na Inzertní server nepřihlásili.

 

Čl. V

Doba zveřejnění Nabídky

 1. Vložená Nabídka bude zveřejněna po dobu 1 měsíce. Po této době bude automaticky vymazána společně se všemi údaji, které Uživatel při zadávání uvedl. Uživatel má možnost Nabídku prodloužit.

 

 1. Uživatel si je vědom toho, že pokud bude chtít Nabídku odstranit před uplynutím doby zveřejnění, musí tak učinit sám pomocí kontrolního hesla u příslušné Nabídky.

 

Čl. VI

Odpovědnost Provozovatele a Uživatele

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití osobních dat Uživatele uvedených v Nabídce nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním užitím registračních a statistických údajů.

 

 1. Provozovatel neodpovídá za činnost Uživatelů na Inzertním serveru ani za způsob jakým služby Inzertního serveru využívají. Nenese také žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb Inzertního serveru Uživateli či třetími osobami.

 

 1. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za škody, které by Uživateli nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb Inzertního serveru. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb Inzertního serveru nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

 

 1. Provozovatel nenese odpovědnost za zneužití uživatelského účtu Uživatele nebo osobních údajů Uživatele třetí osobou, pokud Uživatel sdělil svůj uživatelský účet a heslo třetí osobě nebo takové třetí osobě umožnil k těmto údajům přístup.

 

 1. Uživatel odpovídá za to, že obsahem Nabídky a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k Nabídce nebudou dotčena práva třetích osob (zejména autorská práva). Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany Uživatele neodpovídá.

 

 1. Za obsah Nabídky odpovídá Uživatel. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah Nabídky. Uživatel je povinen při zadávání Nabídky dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

 

Čl. VII

Licence

 1. Připojí-li Uživatel k Nabídce fotografie, jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení Nabídky na Inzertní server či Provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Nabídky na Inzertním serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Inzertního serveru a v souladu s těmito podmínkami.

 

 1. V případě, že Uživatel není autorem fotografie, uděluje Provozovateli bezúplatnou nevýhradní sublicenci k užití fotografií, a to na dobu zveřejnění Nabídky na Inzertním serveru a ke způsobům užití v souladu s určením Inzertního serveru a v souladu s těmito podmínkami. Je-li udělení sublicence licenční smlouvou vyloučeno nebo nemá-li Uživatel souhlas poskytovatele licence k udělení sublicence, odpovídá Uživatel poskytovateli licence, jakož i třetím osobám, za škodu z toho vzniklou.

 

 1. Uživatel nesmí k Nabídce připojovat fotografie z Nabídek jiných prodejců originálně pořízených na prodávaném zboží, nebyla-li mu k této fotografii udělena licence.

 

Čl. VIII

Prohlášení Provozovatele

 1. Provozovatel prohlašuje, že se vedení služeb Inzertního serveru věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání služby Inzertního serveru mohla vzniknout Uživatelům či třetím osobám.

Čl. IX

Reklama

 1. Na Inzertním serveru se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoliv však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o návštěvách Inzertního serveru i jiných webových stránek Uživateli k poskytování reklam na zboží a služby, které Uživatele zajímají. Toto ustanovení se vztahuje i na neregistrované třetí osoby, které Inzertní server navštíví.

 

Čl. X

Zpracování osobních údajů

 1. Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dalšími právními předpisy upravující ochranu osobních údajů.

 

 1. Pro účely užívání služby Inzertního serveru Uživatelem a neregistrovanými třetími osobami, zejména pro vkládání Nabídek a zprostředkování kontaktu mezi Uživateli, popř. Uživatelem a neregistrovanou třetí osobou, je Provozovatel oprávněn zpracovávat osobní údaje Uživatele a neregistrované třetí osoby nebo osobní údaje poskytnuté či zadané Uživatelem či neregistrovanou třetí osobou při užívání Inzertního serveru (zejména adresné, popisné a fakturační údaje).

 

 1. K výše uvedenému zpracování osobních údajů dochází v souladu s právním řádem České republiky, jelikož je nezbytné pro splnění smlouvy, na jejímž základě Uživatelé, popř. Uživatel a Neregistrovaná třetí osoba užívají služby Inzertního serveru, a jejíchž smluvní stranou je Uživatel nebo Neregistrovaná třetí osoba, jako subjekt osobních údajů.

 

 1. V konkrétních případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje nad uvedený rámec, pokud je takovéto zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů Provozovatele nebo třetích osob, a to vždy v souladu se zákonnými požadavky na zpracovávání osobních údajů.

 

 1. Uživatel souhlasí ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, s tím, že Provozovatel je oprávněn zasílat Uživateli jakékoliv zprávy, obsahující informace o novinkách, které Inzertní server nabízí.

 

 1. Veškeré informace o vkládaných Nabídkách, emailech, telefonech jsou po půl roce od vložení vymazány. Platební údaje, faktury jsou archivovány po dobu tří let.

 

Čl. XI

Obchodní podmínky – Platba kartou

 

 1. Poplatek lze uhradit také pomocí služby GoPay. Ta Uživatele přesměruje na internetové bankovnictví jeho banky. Plátce prostřednictvím internet bankingu odešle Poplatek. Poplatek je uhrazen ihned po přijetí potvrzení o úhradě. Převody peněz jsou uskutečňovány prostřednictvím účtu vedeného u společnosti Equa bank a.s., IČO: 47116102, se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8 (dále jen „Banka“), číslo  1035420907/6100.

 1. Citlivé vstupní údaje, které Uživatel zadává do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí třetích stran. Zpracovatelé plateb vidí pouze informace o transakci, které jim banka s odeslanou transakcí sdělí.

 1. Uhrazením Poplatku dává Uživatel Provozovateli souhlas se zpracováním svých kontaktních údajů, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kontaktní údaje, které Uživatel uvede při úhradě Poplatku, slouží výhradně pro potřebu Provozovatele a nebudou poskytnuty jiným subjektům s výjimkou zpracovatelů plateb.

 

Čl. XII

Závěrečná ustanovení

 1. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění.

 

 1. Provozovatel si vyhrazuje právo v přiměřeném rozsahu jednostranně tyto Podmínky jakožto i Ceník dle článku 6.1. změnit, zejména při změně legislativy, technické změně Služby či služeb souvisejících se Službou či v případě změny provozních, organizačních či obchodních procesů u Provozovatele. Provozovatel oznámí změnu Inzerentovi prostřednictvím rozhraní služby minimálně 7 dní před účinností této změny. Inzerent má právo odmítnout změnu Podmínek a ukončit registraci. Pokud Uživatel užívá po účinnosti změny Podmínek i nadále služby Serveru, má se zato, že přijímá tím změnu Podmínek.

 

 1. Pokud je Uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 1. V případě vzniku soudního sporu se sjednává příslušnost věcně příslušného soudu v Pardubicích.

 

 1. V případě vzniku soudního sporu je rozhodným právem české právo.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace