Reklamační řád

Reklamační řád serveru najdemeto.cz

Čl. I

Úvodní ustanovení

 

najdemeto.cz je inzertní server (dále jen „Inzertní server“) provozovaný fyzickou osobou – Vojtěchem Budínem, IČ: 05148375, s místem podnikání K Hradišti 340, 533 52 Srch (dále jen „Provozovatel“).

 

Na Inzertním serveru se osoby mohou registrovat (dále jen „Uživatel“) a získat tak možnost zveřejňovat nabídky služeb soukromých osob a podnikatelských subjektů (dále jen „Nabídky“). Nabídky na Inzertní server jsou oprávněni vkládat pouze Uživatelé.

 

Vyhledávání Nabídek je zpřístupněno i třetím osobám (návštěvníkům Inzertního serveru), kteří se na Inzertním serveru nezaregistrují, tzn. nestanou se Uživateli (dále jen „Neregistrované třetí osoby“)

 

Čl. II

Předmět činnosti

Inzertní server umožňuje Uživatelům úplatně zveřejňovat Nabídky a tyto Nabídky bezplatně vyhledávat. Bezplatné vyhledávání Nabídek umožňuje inzertní server i Neregistrovaným třetím osobám. Nabídky lze inzerovat jen zcela konkrétně, tj. vždy jen jednu konkrétní službu v jednom inzerátu.

 

Uživatel se za zveřejnění Nabídek zavazuje zaplatit sjednanou cenu (dále jen „Poplatek“).

 

Nabídky jsou zpoplatněny dle Ceníku Inzertního serveru, dostupného na Inzertním serveru v příslušné sekci. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto ceny změnit dle článku 12. 2 obchodních podmínek dostupných na serveru www.najdemeto.cz.

 

Provozovatel pouze zprostředkovává kontakt mezi Uživateli, popř. mezi Uživatelem a neregistrovanou třetí osobou. Nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízeného zboží či služeb.

 

Čl. III

Práva z vadného plnění

Práva Uživatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

 

Uživatel má právo reklamovat vadu, která se vyskytla na Inzertním serveru v souvislosti s jemu poskytovanou službou – zejm. se službou zveřejnění Nabídky na Inzertním serveru.

 

Vadou na Inzertním serveru se rozumí zejména nezobrazování již zveřejněné Nabídky na Inzertním serveru po dobu delší než 6 po sobě jdoucích hodin a dále zveřejnění Nabídky po kratší dobu než dobu uvedenou v objednávce. Vadou není situace, kdy služby poskytované Provozovatelem nejsou Uživateli dostupné v důsledku výpadku internetového připojení Uživatele, či v důsledku jiných skutečností vzniklých na straně Uživatele anebo v důsledku jiných skutečností, za které Provozovatel neodpovídá.

 

Uživatel je povinen reklamaci uplatit vůči Provozovateli bez zbytečného odkladu a nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy Uživatel Vadu zjistil anebo zjistit mohl.

 

Vadu posuzuje Provozovatel.

 

Reklamaci je Uživatel povinen uplatnit písemně (poštou na adresu sídla Provozovatele nebo e-mailem na adresu: info@najdemeto.cz, přičemž reklamace musí být doručena Provozovateli. Provozovatel se zavazuje oznámit výsledek reklamačního řízení Uživateli do 30 dnů ode dne jejího převzetí na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou při registraci. V případě složitějších reklamací může být tato doba prodloužena, maximálně však jen o dalších 30 dní.

 

Součástí písemné reklamace je její odůvodnění a detailní popis vzniklého problému včetně screenshotů obrazovky, popř. popisu obsahu případných vad. Provozovatel není odpovědný za případná prodlení vzniklá v souvislosti s nedostatky reklamace. Součástí písemné reklamace musí být rovněž kontaktní údaje na Uživatele a číslo účtu pro případné vrácení uhrazené částky.

 

 

Čl. IV

Podmínky navrácení Zákazníkem uhrazené částky v případech oprávněných reklamací

V případě, že bude reklamace oprávněná, Provozovatel vrátí Uživateli poměrnou část Poplatku, která bude odpovídat délce doby nezobrazení Nabídky v poměru k objednané době zveřejnění nabídky, popř. délce doby zkrácení zveřejnění nabídky v poměru k objednané době.

Uživateli bude v případě oprávněné reklamace uhrazena daná částka na číslo účtu uvedené v písemné reklamaci. Neuvede-li Uživatel v písemné reklamaci číslo účtu, bude daná částka vrácena na bankovní účet vedený k platební kartě, kterou uživatel Poplatek zaplatil.

 

 

Čl. V

Odstoupení od smlouvy

 

Uživatel má právo odstoupit od smlouvy do 3 hodin od učinění objednávky. V takovém případě je Uživatel povinen Provozovateli uhradit storno poplatek ve výši 50 % z uhrazené částky. Provozovatel má právo storno poplatek započíst na pohledávku, která Uživateli vůči Provozovateli vznikne z titulu odstoupení od smlouvy.

Čl. VI

Závěrečná ustanovení

 

Pokud je Uživatel ve vztahu k Provozovateli spotřebitelem a vznikne spotřebitelský spor, který se nepodaří vyřešit smírnou cestou, může Uživatel v postavení spotřebitele podat návrh na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu České obchodní inspekci (Ústřední inspektorát – oddělení ADR, sídlem Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz). V těchto případech může také Uživatel, který je v postavení spotřebitele, využít platformu pro řešení spotřebitelských sporů online, která je zřízena Evropskou komisí a je dostupná na internetové adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

V případě vzniku soudního sporu se sjednává příslušnost věcně příslušného soudu v Pardubicích.

 

V případě vzniku soudního sporu je rozhodným právem české právo.

Potřebujete poradit ? Reklamační řád

Vaše jméno, příjmení, firma
Váš e-mail
Váš telefon
Váš dotaz
     Více informací
Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.   Další informace